Systemhus

Systemhus  
Bestill katalog
bil
 

Sertifikater og foreninger

Andreassen og Fjeld Bygg AS er en byggmesterbedrift som etterstreber høy fagkunnskap blant sine medarbeidere.
I tillegg til svennebrev og mesterbrev har vi også våtromssertifikat og er miljøfyrtårnsertifisert.
Vi er også en medlemsbedrift i Norges Byggmesterforbund, Byggmesterforbundet i Oslo og NHO.
Les mer nedenfor om hva våre sertifikater og medlemskap innebærer, og hvordan det kommer deg som kunde til nytte.

 Start Bank

StartBANK for leverandører
Byggenæringens Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”, etablert et felles
leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen, kalt StartBANK.

Utviklingen av leverandørregisteret har skjedd i tett samarbeid med offentlige myndigheter. Formålet med
leverandørregisteret er å bidra til at aktørene i Bygge- og anleggsnæringen kan konkurrere på like vilkår. I tillegg vil man
gjennom ordningen oppnå en effektiv og ressurssparende informasjonsdeling av felles opplysninger.
Leverandører blir vurdert på grunnlag av på forhånd fastlagte objektive godkjenningskriterier, og dette gjør det enklere for
næringens aktører å sikre at kontrakter inngås med seriøse bedrifter.

Navnet StartBANK er valgt for å uttrykke at dette er starten på en unik og meget viktig godkjenningsprosess.

Oppdragsgivere vil ved inngåelse av kontrakter benytte leverandører med gyldig registreringsbevis i StartBANK.
Oppdragsgiver kan ved behov stille tilleggskrav til leverandører ved utvelgelsen for ulike oppdrag. 

 


Svennebrev
En tømrersvenn har utdannelse som omfatter bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner.
Sentrale arbeidsområder er:

 • konstruksjons- og innredningsarbeid i bygninger i tre, mur, stål eller betong
 • produksjon og montering av elementer, moduler og innredninger
 • lafting
 • rehabilitering og vedlikehold av bygninger
 • tegnings- og konstruksjonsforståelse
 • arbeidsplanlegging og drift av byggeplasser

Tømrerfaget krever selvstendige utøvere som er nøyaktige, kreative, nytenkende og miljøbevisste.
Du må også kunne samarbeide med andre, ha gode materialkunnskaper, god kommunikasjonsevne, praktisk sans og godt håndlag.

 Mesterbrev
Arbeidet med mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 1986.
Formålet med ordningen er å:

 • sikre status, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene
 • sikre etablering og sunn drift av bedriftene
 • ivareta forbrukernes interesser

Mesterutdanning i tømrerfaget
Du kan begynne på mesterutdanningen når du har tatt svennebrevet og oppfyller kravene til praksis.
Mesterutdanningen består av: Forkurs IKT, Etablering og ledelse og Faglig ledelse.
Forkurset gir opplæring i bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som verktøy.
Kurset må tas av de som ikke kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper på dette området fra før.
Etablering og ledelse er felles for alle mesterfag, og består av fagene organisasjon og ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse.

 

Sentral godkjenning
Sentral godkjenning av foretak er et frivillig hjelpemiddel for og et tilbud til de fleste foretak som søker lokal godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pbl) § 93 b, jf. §§ 97 og 98 og forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) § 16.
Spesielt for sentral godkjenning er at foretaket får vurdert sine kvalifikasjoner på forhånd i henhold til om de oppfyller kvalifikasjonskravene i GOF.
En slik ”pre-kvalifisering” sparer både foretaket og kommunen for mye tid når det skal søkes om lokal godkjenning for ansvarsrett i et konkret byggetiltak.
Foretaket slipper å dokumentere at de oppfyller kravene i GOF ved hver konkrete byggesøknad, og kommunen slipper å vurdere dette hver gang.
Kommunen må likevel foreta en vurdering av om det er samsvar mellom sentral godkjenning og tiltaket.

 

Byggebransjens våtromsnorm, BVN

 • Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN utgis både som perm, på CD og som web-versjon.
 • BVN er utviklet av bransjen selv ved Fagrådet for våtrom (FFV).
 • Normen kan brukes både ved nybygging og rehabilitering.
 • BVN skal bidra til at de løsningene og materialene som brukes og det arbeidet som utføres, har en så høy standard at man oppnår vannskadesikre våtrom med gode planløsninger og lang levetid.
 • BVN er tilpasset de lover, forskrifter og Norsk Standard som til enhver tid gjelder.
 • BVN angir tekniske retningslinjer for hvordan materialer og produkter skal godkjennes, og på hvilken måte arbeidet skal utføres, samt rekkefølgen av arbeidene og kontrollprosedyrene.

Videreutvikling og oppdatering av BVN skjer i samarbeid med SINTEF Byggforsk. Det sendes ut årlige oppdateringer av normen.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn
Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.
Deres målgrupper er private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore bedrifter.
Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat.
Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.
Deres partnere er konsulenter, sertifisører, kommuner, fylkeskommuner, stat og næringslivsorganisasjoner.Byggmester

Norges Byggmesterforbund
Norges Byggmesterforbund ble etablert i 1919 og er i dag byggenæringens største organisasjon målt i antall medlemsbedrifter.
De ønsker å være en slagkraftig organisasjon gjennom å ha seriøse kvalitetsbedrifter som sine medlemmer.
Norges Byggmesterforbund er en landsdekkende organisasjon med lokalforeninger/laug og regionkontor spredt ut over hele landet.
Lokalforeningene spiller en viktig rolle både i faglig og sosial sammenheng.
Den sentrale administrasjonen holder til i Oslo. De er samlokalisert med de andre foreningene i byggebransjen.
Til sammen utgjør de Byggenæringens Landsforening BNL som er den nest største landsforeningen i NHO.
Administrasjonens viktigste oppgave er å yte best mulig service til alle medlemsbedriftene.
Dette sammen med å markedsføre faget og bransjen på en positiv måte. I tillegg har arbeidet med rekruttering både til faget og organisasjonen høy prioritet.

Som medlem kan opptas:
Bedrifter som driver virksomhet i tømrerfaget og som oppfyller et av følgende krav til kompetanse:
• mesterbrev i tømrerfaget
• svennebrev i tømrerfaget og teknisk fagskole - linje for byggfag
• svennebrev i tømrerfaget og ingeniørutdanning - linje for byggfag
Medlemsbedrifter og personlige medlemmer plikter til enhver tid å inneha den kompetanse som opptaksvilkårene fastsetter. Bedriften velger selv den person som skal representere bedriften i lokalforening og forbund.
Bedriftsmedlemmer må ha gyldig ansvarsforsikring.

 

 

Byggmesterforbundet

Byggmesterforbundet i Oslo
Byggmesterforbundet Oslo (BFO) er en av Oslos eldste håndverkerforeninger, etablert i 1846, da som Bygg- og Tømrermestrenes Forening (BTF).
Foreningen skiftet navn til Byggmesterforbundet Oslo i 2007.
BFOs medlemmer er også medlem av Norges Byggmesterforbund, BNL og NHO.
Alle medlemmene har mesterbrev i tømrerfaget, eller svennebrev i tømrerfaget kombinert med enten teknisk fagskole (linje for byggfag) eller ingeniørutdanning (linje for byggfag).
Gyldig ansvarsforsikring er også et krav.
Medlemmene utfører det meste innen byggearbeid. Her kan nevnes nybygg, tilbygg, ombygging, lafting, (kontor-)innredning, rehabilitering, samt noe restaurering.
Flere medlemmer har også utdanning og praksis som takstmenn.
Medlemsbedriftene er godkjente lærebedrifter. Mange av de har lærlinger, og sikrer på den måten rekrutteringen av fagarbeidere.
Byggmesterforbundet Oslo er i dag en aktiv avdeling med rundt 200 medlemmer, hvorav ca. 175 er bedriftsmedlemmer.
BFOs formål er å ivareta medlemmenes felles interesser av faglig og merkantil art innen byggfag, og på den måten verne om faget og dets utøvere og virke for et godt kollegialt samarbeid innen standen. Byggmesterforbundet Oslo driver en utstrakt møtevirksomhet med bl.a. jevnlige medlemsmøter. Foruten å gi sosialt samvær, bidrar møtene til å dyktiggjøre medlemmene ettersom tema for møtene i størst mulig grad er knyttet til dagsaktuelle saker.
De holder årlig flere kurs med sikte på å oppdatere og tilføre våre medlemmer ny kompetanse og fagkunnskap.
I tillegg arrangeres treff hvor produktinformasjon er satt på dagsorden.
Søknad om medlemskap skal først behandles av Byggmesterforbundet i Oslo.
Etter deres godkjenning går den videre til Norges Byggmesterforbund (NBF) samt Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).


 


NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge.
Norges Håndverkerforbund, Norges Industriforbund og Norsk Arbeidsgiverforening ble til NHO da de tre organisasjonene slo seg sammen 1. januar 1989.
De næringspolitiske tradisjonene strekker seg tilbake til 1886 da Håndverkerforbundet ble stiftet.
Medlemmene i NHO er ca. 19.700 bedrifter innen håndverk, industri, service og IKT/kunnskap. 
Bedriftene utgjør ca. 508.000 arbeidsplasser og står for 40 prosent av den økonomiske verdiskapingen i det private næringslivet.

 

Byggenæringens Landsforening, BLN
BNL er en av 21 landsforeninger i Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO-fellesskapet gjør det mulig å fremstå som én samlet og vektig stemme på tvers av bransjer, regionalt og nasjonalt. I samarbeid med NHO får BNL størrre tyngde og gjennomslagskraft enn ved å stå alene.
BNL og NHO jobber sammen på flere viktige saker. Blant annet er raskere bygging av bedre veier og jernbane en felles kampsak. De jobber også tett når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og på miljøfronten.
NHO har som formål å arbeide for at medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet. Lønnsomme bedrifter skaper grunnlag for en god leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn. NHO har mer ca 19 900 medlemsbedrifter med til sammen over 488 000 årsverk.

 

 


 

BYGG TRYGT MED OSS !